DYNOSORT

DYNOSORT

Financováno EIT RawMaterials a EU

Doba trvání

Od 01.01.2022 do 31.12.2023

Pseudonym

DYNOSORT

Typ projektu

Přenos inovací

Záměrem tohoto projektu je vyvinutí nové metodiky založené na tzv. škálovatelných simulacích, která by umožnila výběr optimálního senzoru pro senzorové třídění nerostných surovin. Nová metoda k třídění surovin za pomocí senzorů, která byla vyvinuta společnostmi HZDR/HIF a HZDR/THEIAX, bude testována a ověřována společnou prací těchto partnerů RIS ESEE: (1) COMEX Polska, což výrobce inovativních třídicích zařízení; (2) Technické univerzity v Košicích, která hraje strategickou roli v rozvoji slovenského trhu se surovinami; a (3) společností DIAMO, který je státním podnikem České Republiky zabývající se nejen odstraňováním následků hornické činnosti.

Jako příkladová studie bude v rámci projektu předtříděn materiál z hald důlních odpadů po těžbě polymetalických surovin na Příbramsku v České Republice. Odpadní haldy z bývalé důlní činnosti v příbramském revíru mají celkovou tonáž 39 mil. t a obsahují přibližně 380 000 t polymetalických rud. V následujících letech hodlá český stát investovat ze státního rozpočtu 148 mil. EUR na eliminaci negativních dopadů bývalé důlní činnosti v příbramském revíru na životní prostředí. Za tímto účelem bude ruda primárně tříděna při sanaci odpadních hald oddělením těžké rudné frakce vysokohustotního materiálu od lehčího křemičitého materiálu. Ten poslouží jako stavební materiál při stavbě silnic. Hustá frakce obsahující značné množství olova, zinku, stříbra a značné množství kritických surovin (Critical Raw Materials - CRM) tj. niobu, tantalu, india, antimonu a kobaltu bude uložena pro další zpracování.

V rámci projektu DYNOSORT budou účinně analyzovány reprezentativní vzorky neradioaktivní frakce s vysokou hustotou a budou vytvořeny počítačové simulace optimalizované na základě strojového učení, které budou kvalifikovaně vybírat senzory a třídicí sestavu, jež bude nejvhodnější pro účinnou a udržitelnou separaci konkrétního vybraného materiálu. Tento postup bude testován na pilotním pracovišti v prostorách společnosti COMEX, kde se bude zpracovávat materiál ze dvou různých hald. Po dokončení tohoto projektu se konsorcium DYNOSORT bude dále ucházet o navazující a rozšiřující projekt podporovaný EIT RM (European Institute of Innovation & Technology RawMaterials), v němž bude ověřena škálovatelnost navržené technologie a bude vypracována předběžná strategie s cílem připravit uvedení potenciálního odštěpného závodu projektu na trh např. formou dceřinné společnosti.

Publikace

Kontaktujte

Technická univerzita v Košicích,

Fakulta hornictví, ekologie, řízení procesů a geotechnologií

Prof. Martin Sisol

+421 55 602 2205

 

Znečišťující látky

Pb

Recyklovatelné materiály

Zn
Nb
Ta
In
Sb
Co
Ag