MindMontan

MindMontan

Snížení znečištění vod v těžební oblasti Krušnohoří

Doba trvání

01.05.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

MindMontan

Typ projektu

Snížení znečištění vod v těžební oblasti Krušnohoří

Cílem projektu MindMontan je snížit dopad těžby na životní prostředí v regionálním i globálním měřítku prostřednictvím inovativních technologií, rozšířit regionální struktury, minimalizovat sociální konflikty a posílit sociální rozvoj prostřednictvím aktivního zapojení veřejnosti.

Pomocí nových typů úpraven vody se má nákladově efektivně a dlouhodobě vyčistit průsaková voda obsahující znečišťující látky, která se hromadí na skládce oplachů Hammerberg ve Freibergu, obnovit ekologicky a chemicky dobrý stav surové vody a dekontaminovat tak okolí. Plánovaná modulární konstrukce úpravny vody, která se skládá z chemických a biologických procesů, by měla umožnit přenos na podobná místa postižená těžbou po celém světě, a být tak konkurenceschopná na světovém trhu. Integrace solárního modulu (darovaného společností Meyer Burger, Freiberg) pro nezávislou výrobu energie pro provoz zařízení dále posílí udržitelný a inovativní koncept technologie.

Vývojem a testováním procesu v pilotním měřítku v lokalitě Hammerberg se zapojením úřadů se má posílit hospodářský a sociální rozvoj v regionu. Zároveň má tento projekt učinit důležitý krok k dosažení cílů stanovených v rámcové směrnici EU o vodě (EU-WFD) a k realizaci opatření, která jsou k tomu nezbytná.

Plánovaný průběh a výsledky projektu mají být zveřejněny a využity při aktivní výměně informací s občany a širokou veřejností s cílem posílit postavení krušnohorského hornického regionu jako památky světového dědictví.

Umístění: strusková halda Hammerberg ve Freibergu.

Kontaktujte

TU Bergkakademie Freiberg, Ústav pro biologické vědy

Prof. Dr. Sabrina Hedrich

+49 3731 392330

www.mindmontan.de

Znečišťující látky

Cd
SO₄²

Recyklovatelné materiály

Mn
Zn
H₂O