ReKuMat

ReKuMat

Vývoj specifického rekultivačního materiálu pro kvalifikované zakrytí důlních výsypek a kontaminovaných míst

Doba trvání

Od 01.08.2021 do 31.07.2024

Pseudonym

RekuMat

Typ projektu

Rekultivační materiály

Rozvoj antropogenních zdrojů surovin, jako jsou těžební výsypky nebo kontaminovaná místa, vede k opětovnému zásahu do krajiny otevřením částečně zarostlých míst. Po vytěžení surovin z pozůstatků těžby rud a metalurgie, na které se zaměřují projekty aliance WIR! recomine®, je nutná rychlá a bezpečná renaturace bývalých důlních výsypek nebo kontaminovaných míst. Zde přichází ke slovu plánovaný výzkumný projekt RekuMat, který vyvíjí ekonomicky i ekologicky udržitelné rekultivační materiály. Tento přístup je tak integrován do vize recomine®.

Cílem projektu je vyvinout a otestovat funkční rekultivační materiály pro kvalifikované systémy zakrytí důlních výsypek a kontaminovaných míst a související postupy výroby a instalace. Jako vstupní materiál pro základní matrici slouží regionálně dostupná hlušina nebo zbytky nerostných surovin. Pevné zbytky nebo zbytkové materiály, které zůstávají po extrakci cenných látek z hlušiny, mají obvykle špatné fyzikální a/nebo chemické vlastnosti půdy a nepříznivý granulometrický stav. K tomu se přidává nízká mikrobiologická aktivita. Proto je nezbytné cíleně zpracovávat a přidávat kamenivo zlepšující vlastnosti, aby bylo možné upravit biologické, fyzikální a chemické parametry půdy v souladu s požadavky a předpisy. Projekt RekuMat počítá s využitím zbytkových materiálů, jako jsou kaly z komunálních čistíren odpadních vod, a odstraněných substrátů z produkce jedlých hub jako kameniva. Tyto materiálové toky jsou obvykle dostupné i v regionech a mají různé požadované vlastnosti, které řeší slabá místa základní matrice. Předběžná šetření naznačují, že výkopové houbové substráty lze doporučit zejména pro sanaci půd, aby se dosáhlo potřebné imobilizace těžkých kovů a/nebo rozkladu kritických organických látek.

Aby byla zajištěna funkčnost rekultivačních materiálů v konzistentní kvalitě, je součástí spolehlivého založení iniciální vegetace vývoj a testování receptur (směšovacích poměrů), cílené kompostování (úprava chemických a biologických parametrů), dobrá homogenizace a přiřazení vhodných rostlinných společenstev.

Projekt RekuMat pracuje s materiály a vzorky z výplachových skládek Davidschacht a Hammerberg ve Freibergu.

Díky výsledkům z RekuMatu je cílem dosáhnout rychlé, spolehlivé a ekonomicky i ekologicky smysluplné renaturace důlních odvalů s využitím regionálně dostupných materiálových toků. Přístupy je proto možné přenést na jiná místa a do jiných regionů.

Kontaktujte

Fraunhoferův institut pro keramické technologie a systémy(IKTS)

Marc Lincke

+49 0351 2553 7766