TERZinn

TERZinn

Vývoj a testování technologií pro udržitelné hospodaření s vodou a získávání aditivních surovin na modelovém pracovišti dolu na cínovou rudu Ehrenfriedersdorf

Doba trvání

Od 01.04.2021 do 31.03.2024

Pseudonym

TERZinn

Typ projektu

Udržitelné hospodaření s vodou

Cílem společného projektu je další vývoj a testování postupů čištění důlní vody vytékající z cínového dolu Ehrenfriedersdorf, zejména s ohledem na obsah arsenu. Cílem je zajistit, aby v budoucnu nedocházelo téměř k žádným negativním dopadům na životní prostředí a tak přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji regionu. Zejména je třeba prokázat, že vlivu těžby na kvalitu vody lze za přiměřených nákladů zabránit pomocí nejmodernějších procesů úpravy vody a inteligentního systému hospodaření s vodou, a to i v případě kritických znečišťujících látek, jako je arsen.

Hlavními cíli společného projektu je vývoj dalších účinných aktivních i pasivních procesních přístupů pro separaci/fixaci znečišťujících látek a pro extrakci surovin, testování chemické imobilizace As in-situ a hodnocení chemické stability vyrobených imobilizátů. Dále se plánuje rozsáhlý hydrochemický monitoring, na jehož základě budou vyvinuty systémy pro automatizované in-situ monitorování koncentrace arsenu v důlních vodách a řízení modulů pro úpravu vody na základě Al. Technickým cílem je přizpůsobit procesy místním podmínkám na úrovni demonstračních úrovní tak, aby bylo možné dosáhnout snížení obsahu As a dalších látek znečišťujících vodu až o 90 %.

Kontaktujte

Fraunhoferův Institut pro Keramické Technologie a Systémy (IKTS)

Hans – Jürgen Friedrich

+49 351 88815-720

Znečišťující látky

As
Fe
F
Sírany
Br

Recyklovatelné materiály

REE

Zbytkové materiály

Fe(OH)2