TERZINN II

TERZINN II

Udržitelný rozvoj modelové lokality Ehrenfriedersdorf s novými hodnotovými řetězci na bázi vyčištěné důlní vody

Doba trvání

Od 01.07.2023 do 31.12.2025

Pseudonym

TERZINN II

Typ projektu

Udržitelné hospodaření s vodou

Vizí projektu TERZINN II je vytvořit z (bývalého) těžebního areálu modelové místo pro demonstraci vysoce účinných procesů čištění důlních vod v rámci integrovaného konceptu využití a rozvoje areálu. Důraz je kladen na problematiku vody jako velmi důležitého aspektu důlní činnosti a budoucího hlavního aspektu problému zdrojů.
Cíle projektu v detailu jsou následující:

  •   Převedení vybraných postupů pro separaci As-/F do pilotního měřítka.
  •   Přenesení přístupů na vody z dalších starých důlních lokalit (pilotní měřítko) s rozšířením spektra separovaných látek (U, Cd, Ni) a aditivní získávání strategických kovů (Sb, Cu, Co...).
  •  "Zušlechťování" důlních vod pro hodnotnější využití (kvalita pitné vody (1. krok), napájecí voda pro vodíkovou elektrolýzu (2. krok)).
  •   Opatření, vývoj koncepcí a iniciativy pro využití výsledků.

Projekt slouží také jako praktická ukázka toho, že vlivu těžby na kvalitu vody lze s přiměřenými náklady zabránit použitím nejmodernějších procesů úpravy vody a že vyčištěná voda má velký ekonomický potenciál.

Plánovanými službami jsou jednak technologie a přístrojové komponenty pro čištění důlních vod přizpůsobené potřebám i jiných (bývalých) těžebních lokalit a jednak koncepce založená na procesně inženýrském výzkumu v pilotním měřítku pro transformaci lokality s cílem zajistit zásobování vodou v regionu pomocí vyčištěné důlní vody a pro rozvoj regionálního systému zásobování energií s vodíkovou technologií, využitím odpadního tepla a využitím geotermální energie jako ústředních prvků.

Kontaktujte

Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)

Hans – Jürgen Friedrich

+49 351 88815-720

Znečišťující látky

As
Fe
F
U
Cd
Ni

Recyklovatelné materiály

REE
Sb
Cu
Co