Charakteristika a umístění

Průmyslové odkaliště Bielatal (IAA Bielatal) vzniklo v důsledku těžby cínových rud v oblasti Altenbergu. Nachází se v údolí řeky Kleine Biela v nadmořské výšce přibližně 630 m n. m. a představuje jedno z největších odkališť těžebních kalů v Krušných horách. Výstavba IAA Bielatal byla zahájena v roce 1967. V letech 1970 až 1991 se sem splachovaly zbytky po zpracování rudy z dolu na cínovou rudu Altenberg. Provoz byl ukončen 31. března 1991. Během jejího provozu bylo spláchnuto celkem 10 456 000 m3 materiálu. Plocha IAA včetně hrází činí přibližně 0,5 km2. Mineralogické složení vtláčeného materiálu je následující: Křemen (50-55 %), slída (20-30 %), topaz (8-15 %), živce (5-7 %), hematit (5 %) a jílové minerály (2 %). Zbytky po zpracování stále obsahují potenciální užitečné složky, jako je Sn (přibližně 0,2 %), Li (přibližně 0,1 %), Fe (4-7 %) (Weinhold, 2002). V roce 2000 byla IAA Bielatal zajištěna vlastníkem LMBV a dána do konečné úschovy.

Historie

Historie

Historie důlní činnosti v Altenbergu

Ložisko Altenberg je jedním z nejvýznamnějších ložisek cínu v Evropě. Počátky těžby sahají do 15. století. Těží se zde kasiterit (SnO2). Díky své vysoké hustotě (6,8-7 g/cm3) se snadno gravitačně získává z rozdrcené rudy. Zpočátku se ruda drtila ručně, později pomocí mokrých rýžovníků a v moderní době pomocí různých mlýnů. Zpočátku se k obohacování používaly kalové žlaby a později různá koryta a ohniště. Od roku 1934 se začal používat mokrý mechanicko-flotační proces, který snížil ztráty cínu při zušlechťování. Po politických a hospodářských změnách v letech 1989-1990 musela být těžební činnost v Altenbergu z důvodu nerentability ukončena. V období 1446-1991 bylo vytěženo 31,6 milionu tun rudy. Nejvýznamnějším obdobím těžby bylo období od roku 1947 do roku 1991 s celkovou těžbou 20,6 milionu tun surové rudy a produkcí 38 694 tun cínu v koncentrátu (Weinhold, 2002). To odpovídá obsahu získaného kovu přibližně 1,9 kg Sn/t rudy. Poměrně vysoký obsah Sn v hlušině, který činí přibližně 0,2 %, ukazuje, že výtěžnost byla nižší než 50 %.

Projekty a aktivity na hnojišti

Projekty a aktivity na hnojišti

 • Konečná péče o IAA probíhala pod vedením bývalého GVV a nyní LMBV až do roku 2014.
 • Projekt recomine:,,Technologie pro získávání a zpracování lithné slídy z výplachových odkališť v Krušných horách (TEVLiS) na příkladu průmyslového odkaliště (IAA) Bielatal", 2022 - 2025. Koordinátor projektu: Beak Consultants GmbH.

Dokumenty relevantní pro danou lokalitu

Dokumenty relevantní pro danou lokalitu

Weinhold, G. (2002): Die Zinnerz-Lagerstätte Altenberg/Osterzgebirge, Bergbaumonographie, Bergbau in Sachsen Band 9; Hrsg: LFUG und Oberbergamt, Freiberg.

LMBV Corporate Communications, (2014): LMBV konkret, 19. ročník, číslo 5, listopad 2014.

Kontakt

Beak Consultunts GmbH

Nailia Rizatdinova 

+49 3731 781354

nailia.rizatdinova@beak.de

Předmět  výzkumu

 • Odlučitelnost a využitelnost užitečných složek (nosiče Sn, nosiče Li, silikátové materiály) ze zušlechťovací hlušiny.
 • Vyrobitelnost komerčních produktů.
 • Koncepční zkoumání rozložitelnosti zařízení se současným získáváním potenciálních užitečných složek.
 • Skladovatelnost zbytků a znečišťujících látek.
 • Hrubá analýza nákladů a přínosů.

Výsledky šetření budou užitečné také v následujících oblastech znalostí:

 • Využitelnost složek podobných těžebních zbytků.
 • Úplnější využití obsahu primárních ložisek kovů Sn, Li, Nb, Ta, W.
 • Znovuzpracovatelnost rud kovů Sn a Li.
 • Bezpečné nakládání se znečišťujícími látkami z těžebních odpadů.

Znečišťující látky

As

Recyklovatelné materiály

Sn
Li
Nb
Ta
W

Projekty