TEVLiS

TEVLiS

Technologie těžby a zpracování lithné slídy z výplachových odvalů v Krušných horách

Doba trvání

Od 01.10.2022 do 30.09.2025

Pseudonym

TEVLiS

Typ projektu

Technologie těžby a zpracování lithné slídy z výplachových odvalů v Krušných horách

Cílem projektu TEVLiS je vyvinout inovativní technologický řetězec pro extrakci a zpracování lithné (Li) slídy a potenciálních doprovodných složek (např. kasiteritu a křemene) z hlušiny na příkladu průmyslové hlušiny Bielatal v Krušných horách. Hlavní pozornost je věnována kombinaci a optimalizaci známých technologií pro odhad zdrojů na základě umělých neuronových sítí (ANN), získávání a zpracování materiálů z hlušiny, jakož i dalšímu zpracování koncentrátů Li-slídy na výrobky z Li, které lze prodávat.

Na začátku projektu je těleso hlušiny prozkoumáno a vyhodnoceno z hlediska jeho geologických a mineralogických vlastností. Současně potřebné povrchové odkryvy poskytují možnost odběru vzorků, které jsou základem pro geochemický a geotechnický průzkum i pro nezbytné zpracovatelské zkoušky. Optimalizací známých metod zpracování se oddělí primární užitečné minerály cín waldit (Li-slída) a kasiterit od jemnozrnných zbytků po zpracování (< 40 μm). Ve spolupráci s partnery z průmyslu a vědy se zkoumá využití silikátových zbytků jako potenciálního kameniva pro stavební materiály. Cílem této koncepce je dosáhnout maximální minimalizace ukládaných hmot a následného zatížení při současném financování sanace kontaminovaného území. Související úplná likvidace odkaliště bude v rámci projektu posouzena s ohledem na očekávaný politický a společenský ohlas. Koncentráty slídy získané touto úpravou budou v laboratorním pokusu zpracovány na výrobky Li vhodné pro trh a výsledek bude posouzen z hlediska ekonomické rentability.

Realizace projektu vytváří další základ pro rozvoj partnerů projektu v regionu jako dodavatelů procesů, technologií těžby, úpravy a zpracování UI a přispívá k dodávkám důležitých surovin.

Výsledná koncepce technologie by měla být celosvětově prodejná a sloužit jako vzor pro zpracování dalších nízkostupňových rud.

Umístění: Průmyslové odkaliště (IAA) Bielatal v Krušných horách.

Kontaktujte

Beak Consultunts GmbH

Nailia Rizatdinova 

+49 3731 781354

 

Umístění